Geste PDN 158

David Selwyn, Edmund Geste and his books

Pastedowns

PDN 158


 

PDN 158.3A, 5 Concordance or dictionary † Eng. s. xiii2 MS+ B37 G.6.7 16° 1552

 


PDN158-3A

PDN158-5


 

PDN 158.1, 2, 3B Theology (Eng.), anti-catholic Eng. s. xvi Pb $$ B37 G.6.7 16° 1552

 


PDN158-1

PDN158-2

PDN158-3B


 

PDN 158.4-5   s. xvi MS(G)$$ B37 G.6.7 16° 1552

 


PDN158-4

PDN158-5

 

Click on an image to enlarge it.